BLOG

blog1 startup

Përqasja ndaj inovacionit

apr'15


Dinamikat dhe zhvillimet ekonomike dhe shoqërore kanë bërë që sot kur themi ekonomi nuk tregojmë gjithë çfarë është mbas termit, por kur themi ekonomia e njohurive (Knowledge Economy) i fusim njerëzit në një kontekst të ri dhe jo shumë të njohur zakonisht. Dashje pa dashje dhe ekonomia shqiptare po hyn drejt kësaj paradigme të re duke u përballur me efektet që përcillen në mënyrë të paevitueshme sot nga proceset e globalizimit.

blog3 blog2

Young people need to know entrepreneurship is hard

march' 16


How’s this for an entrepreneurship-education outcome: The proportion of high school students saying they’d like to start a business declined over the course of a summer program, according to research from New York University. But that’s not a failure — not at all. I’ll explain: Prior to the BizCamp program, funded by the Citi Foundation, 91% of the participants indicated they would like to own a business.

blog5 blog4

The leadership behavior that's most important to employees

may'15


For the last 20 years, I’ve studied the costs of incivility, as well as the benefits of civility. Across the board, I’ve found that civility pays. It enhances your influence and performance — and is positively associated with being perceived as a leader. Being respectful doesn’t just benefit you, though; it benefits everyone around you. In a study of nearly 20,000 employees around the world (conducted with HBR)

Adresa

Rr.Kavajes 1/8

Tirane

Albania

Powered by: ©2016